С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Януари и Февруари 2020
Декември 2019
Октомври и Ноември 2019
Септември и Октомври 2019
Юли и Август 2019
Май и Юни 2019
Март и Април 2019
Януари и Февруари 2019
Ноември и Декември 2018
Септември и Октомври 2018
Юли и Август 2018
Май и Юни 2018
Март и Април 2018
Януари и Февруари 2018
Ноември и Декември 2017
Септември и Октомври 2017
Юли и Август 2017
Май и Юни 2017
Окръжен съд - Смолян
Районен съд - Мадан
Районен съд - Златоград
Районен съд - Девин
Районен съд - Чепеларе
Административен съд - Смолян
 Постановени съдебни актове по наказателни дела  
 Постановени съдебни актове по наказателни делаСъдебни актове на Районен съд - Смолян,

публикувани съгласно Решение на Висшия съдебен съвет от 31.07.2008 г. и на основание чл.64 от Закона за съдебната власт при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация
КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   

чл. 31, ал. 3

 “Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда”.  

ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ  

чл. 6, т. 2

“Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, се смята за невинно до доказване на вината му в съответствие със закона”. 

 

НАКАЗАТЕЛНО- ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
чл. 14, ал. 2

“Обвиняемият се счита невинен до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното”.

 

гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР