С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд - Смолян
Районен съд - Мадан
Районен съд - Златоград
Районен съд - Девин
Районен съд - Чепеларе
Административен съд - Смолян
 Образци на документи  
 Образци на документи, които се подават до Районен съд

Уважаеми граждани,

За Ваше удобство предоставяме примерни образци на документи (молби и заявления), които се
подават до Районен съд.


Молба за издаване на заверен препис от решение/присъда по гражданско/наказателно дело

Молба за издаване на изпълнителен лист                                                                                      

Молба за връщане на документи по дело                                                                                       

Молба за фотокопие от документи                                                                                                  

Молба за издаване на удостоверение за прекратен граждански брак                                        

Молба за издаване на удостоверение за присъдени  месечни издръжки                                   

Молба за издаване на удостоверение за неполучаване на издръжка                                         
 

Заявление за теглене от детски влог - за деца до 14 години                                                       

 

Заявление за теглене от детски влог - за деца от 14 до 18 години                                             


Заявление за теглене от паричен влог - за лица под настойничество                    

Заявление за теглене от паричен влог - за лица под попечителство   

Заявление - декларация за освобождаване от ДТ            


Заявление за издаване на свидетелство за съдимост                                                            


Молба за издаване на удостоверение за банкрут                                                                               
 
Молба за образуване на изпълнително дело                                                                                   

Молба за извършване проверка на имуществено състояние                                                         

Молба за спиране на изпълнение по изпълнителни дела                                                               

Молба за прекратяване на изпълнително дело                                                                               

Заявление за възстановяване сума, внесена като съдебна гаранция по гр. дело - физ. лице 

Заявление за възстановяване сума, внесена като съдебна гаранция по гр. дело - юрид. лице

Заявление за възстановяване сума, внесена като съдебна гаранция по нак. дело - физ. лице

Заявление за възстановяване сума, внесена като съдебна гаранция по нак. дело - юрид. лице

Заявление за възстановяване сума, внесена като депозит за вещо лице - физ. лице                 

Заявление за възстановяване сума, внесена като депозит за вещо лице - юрид. лице              

Заявление за възстановяване сума, внесена като възнаграждение на особен представител - физ. лице

Заявление за възстановяване сума, внесена като възнаграждение на особен представител - юрид. лице

Заявление за възстановяване сума, внесена като държавна такса - физ. лице                         

Заявление за възстановяване сума, внесена като държавна такса - юрид. лице                       

гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР