С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд - Смолян
Районен съд - Мадан
Районен съд - Златоград
Районен съд - Девин
Районен съд - Чепеларе
Административен съд - Смолян
 Районен съд - Смолян    Вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад  
 

Правила на Районен съд - Смолян

за кореспонденция със страните чрез електронен адрес

Приложение № 1 към чл.7 от Правилата: Заявление
Вътрешни правила на Районен съд - Смолян

за организацията и реда за

разпределение на делата на случаен принцип

Вътрешни правила на Районен съд - Смолян

за публикуване на съдебните актове


Правила на Районен съд - Смолян

за работа с медиите

Вътрешни правила на Районен съд - Смолян
 
за определяне реда
за постъпване и връщане на парични суми като

съдебни гаранции и депозити по набирателната сметка на Районен съд - Смолян


Заявления за възстановяване на сумите - в меню "
Бързи справки" - Образци на документи

Вътрешни правила на Районен съд - Смолян

за реда и документооборота при връщане на недължимо платени

държавни такси

Заявления за възстановяване на сумите
- в меню "Бързи справки" - Образци на документи

Правила на Районен съд - Смолян

за предоставяне на достъп до обществена информация

Приложение № 1: Заявление

Приложение № 2: Протокол

Стратегически план на Районен съд - Смолян

2017-2021Утвърден бюджет на Районен съд - Смолян за 2020 г.Годишен доклад

за дейността на Районен съд - Смолян

през 2018 година
 

 

 

 

 гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР