С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд - Смолян
Районен съд - Мадан
Районен съд - Златоград
Районен съд - Девин
Районен съд - Чепеларе
Административен съд - Смолян
 Резултати от допитване  
 Резултати от допитване

ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ
   Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?
 
а) Разглеждането на едно дела отнема прекалено много време  
     42 (66%)
б) Делата се разглеждат в разумен срок  
     18 (28%)
в) Не мога да преценя 
     4 (6%)

   Според Вас, делата отлагат ли се често?
 
а) Отлагат се прекалено често  
     39 (61%)
б) Отлагат се толкова, колкото е необходимо  
     22 (34%)
в) Не мога да преценя 
     3 (5%)

   Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?
 
а) Представяне на болнични листове от адвокатите и страните  
     24 (38%)
б) Неправилно призоваване на страните по делото  
     30 (47%)
в) Не явяване на свидетелите  
     20 (31%)
г) Искания за представяне на нови доказателства  
     20 (31%)
д) Не представяне навреме на исканата съдебната експертиза или неявяване на вещото лице  
     28 (44%)
е) Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело  
     16 (25%)
ж) Неявяване на страните  
     13 (20%)
з) Не мога да преценя 
     2 (3%)

   Според Вас, по чия вина се отлагат делата?
 
а) Съд  
     30 (47%)
б) Адвокати  
     32 (50%)
в) Свидетели  
     20 (31%)
г) Другата страна  
     16 (25%)
д) Вещите лица  
     23 (36%)
е) Служителите в съда  
     12 (19%)
ж) Друго 
     4 (6%)

   Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на ново съдебно заседание?
 
а) 2 седмици  
     45 (70%)
б) 1 месец  
     16 (25%)
в) 2 месеца  
     2 (3%)
г) 3 месеца  
      (0%)
д) повече 
     1 (2%)

гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР