С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд - Смолян
Районен съд - Мадан
Районен съд - Златоград
Районен съд - Девин
Районен съд - Чепеларе
Административен съд - Смолян
 Районен съд - Смолян    Указател  
 Указател


1-ви етаж

Гражданско деловодство стая № 100
Наказателно деловодство стая № 101
Съдебно изпълнителна служба стая № 102
Бюро съдимост стая № 120
Системен администратор стая № 112

2-ри етаж
Председател стая № 200
Съдебен администратор
стая № 201
Административен секретар стая № 201
Районни съдии стаи №№ 202, 203, 204, 205, 206
Съдия по вписванията стая № 218
Съдебна зала 2 стая № 209
Съдебна зала 1 стая № 210
Държавни съдебни изпълнители стаи №№ 211, 212, 218
Главен счетоводител стая № 215
Съдебни секретари стая № 217
гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР