С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд - Смолян
Районен съд - Мадан
Районен съд - Златоград
Районен съд - Девин
Районен съд - Чепеларе
Административен съд - Смолян
 Районен съд - Смолян    Контакти  
 Контакти


РАЙОНЕН СЪД - СМОЛЯН

4700 гр. Смолян, бул. България 16
тел.:
  0301/60450 - Административен секретар, Човешки ресурси
факс: 0301/62536

e-mail: rc_smolyan@mail.bg

e-mail: rc_smolyan_delovodstvo@mail.bg

http: //www.smolyanrc.court-bg.org


Телефони за връзка и справки по дела:

ГРАЖДАНСКО И НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВА при РАЙОНЕН СЪД - СМОЛЯН

тел. гражданско деловодство: 0301/60454, 60451, 60452

тел. наказателно деловодство: 0301/60480, 60455

факс: 0301/60453

мобилни телефони:

административен секретар: 0879 560404

гражданско и наказателни деловодства: 0879 560403

съдебни секретари: 0879 560405

БЮРО СЪДИМОСТ при РАЙОНЕН СЪД - СМОЛЯН

тел.: 0301/60458

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА при РАЙОНЕН СЪД - СМОЛЯН

тел.: 0301/60456, 60459, 60460

БАНКОВИ СМЕТКИ:

BG41UBBS88883135009201 – IBAN държавни такси
BG75UBBS88883335009203 – IBAN вещи лица и задължения по изп. дела

UBBSBGSF – BIC на ОББ АД

ОББ клон Смолян

В служба Деловодство и Бюро Съдимост, намиращи се на първия етаж в Съдебната палата са инсталирани ПОС терминални устройства, с което е осигурена възможност за извършване на картови плащания.
гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР