С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд - Смолян
Районен съд - Мадан
Районен съд - Златоград
Районен съд - Девин
Районен съд - Чепеларе
Административен съд - Смолян
 Районен съд - Смолян  
 Кратко представяне на съда
Съдебното учреждение е открито през месец октомври 1913 год. като “Мирово съдилище”. Няма данни дали това е станало с царски указ, със заповед на Министъра на правосъдието или с някакъв друг правителствен акт. Настъпила е промяна в наименованието към края на 1934 год., след което е известно като “Околийски съд”, каквото е било до 09.09.1944 г., когато е преименувано на “Народен съд”.

Функциите на “Мировото съдилище” и “Околийския съд”, както и на “Народния съд”, респективно подсъдностите на делата се е уреждала със ЗУС и съответните наредби.

През 1959 год. “Народния съд” се обособява в два съдебни района: І –ви и ІІ -ри, като І -ви район обхваща бившата Смолянска околия, а ІІ –ри район част от бившата Асеновградска околия, със селата Чепеларе, Хвойна, Нареченски бани, Лъки, Забърдо и Орехово и съставните към тях, а към средата на 1962 год. общината в с. Загражден се прехвърля от ІІ-ри район към Мадански народен съд.

Районен съд - Смолян днес е най - големият първоинстанционен съд на територията на Смолянска област и се помещава в сградата на Окръжен съд Смолян, като заема част от първи и изцяло втория етаж на сградата, която е построена през 1979 година.

Материалнотехническта база на съда и осигуреността му с техника е на добро ниво. Съдиите работят при нормални условия, има осигурени отделни кабинети за всеки един от тях. Деловодството се намира в южните помещения на първия етаж с изнесени гишета за справки по дела, като оптимално са съчетани удобството за достъпа до съдебните дела и условията на труд за работещите в деловодствата.

гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР