С Районен съд
молян
 Бързи 
Връзки
Ok
Районен съд - Смолян
Контакти
Структура
Служби. Обслужвани общини
Съдебни заседатели
Указател
Единен портал за електронно правосъдие
График на съдебните заседания
Информационен бюлетин - наказателни дела
Публична продан
Съобщения/Обявления/Информационни рубрики
Вътрешни правила, стратегически план, бюджет, годишен доклад
Деклaрации
Вашите права - Информация и процедури
Сигнали, предложения
Постановени съдебни актове по граждански дела
Постановени съдебни актове по наказателни дела
Окръжен съд - Смолян
Районен съд - Мадан
Районен съд - Златоград
Районен съд - Девин
Районен съд - Чепеларе
Административен съд - Смолян
 
 709371 
 Начална страница  
 
Уведомяваме Ви, че от 01.12.2019 г. Районен съд - Смолян има нов сайт,

достъпен на адрес: https://smolyan-rs.justice.bgКратко представяне на съда

Съдебното учреждение е открито през месец октомври 1913 год. като “Мирово съдилище”. Няма данни дали това е станало с царски указ, със заповед на Министъра на правосъдието или с някакъв друг правителствен акт. Настъпила е промяна в наименованието към края на 1934 год., след което е известно като “Околийски съд”, каквото е било до 09.09.1944 г., когато е преименувано на “Народен съд”.

Функциите на “Мировото съдилище” и “Околийския съд”, както и на “Народния съд”, респективно подсъдностите на делата се е уреждала със ЗУС и съответните наредби.

През 1959 год. “Народния съд” се обособява в два съдебни района: І –ви и ІІ -ри, като І -ви район обхваща бившата Смолянска околия, а ІІ –ри район част от бившата Асеновградска околия, със селата Чепеларе, Хвойна, Нареченски бани, Лъки, Забърдо и Орехово и съставните към тях, а към средата на 1962 год. общината в с. Загражден се прехвърля от ІІ-ри район към Мадански народен съд.

Районен съд - Смолян днес е най - големият първоинстанционен съд на територията на Смолянска област и се помещава в сградата на Окръжен съд Смолян, като заема част от първи и изцяло втория етаж на сградата, която е построена през 1979 година.

Материалнотехническта база на съда и осигуреността му с техника е на добро ниво. Съдиите работят при нормални условия, има осигурени отделни кабинети за всеки един от тях, от 2001 г. деловодството е общо и се намира на първия етаж във фоайето на сградата, заедно с това на Окръжен съд Смолян с цел улесняване и подобряване обслужването на гражданите.

Указания за достъп 
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Връзки 
Адреси
Висш съдебен съвет
Министерство на правосъдието
Национален институт на правосъдието
Други полезни адреси
Модел за подбор и наемане на служители 
Модел за подбор и наемане на служители
Приложения: Примерна автобиография, Молба за кандидатстване на работа
Тарифа №1 
Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата
Образци на документи 
Образци на документи, които се подават до Районен съд
Информационна брошура 
Информационна брошура
на Районен съд - гр. Смолян в партньорство с Проект за развитие на съдебната система в България (ПРСС) на USAID и ИЙСТ УЕСТ МЕНИДЖМЪНТ ИНСТИТУТ
Медийна стратегия 
Медийна стратегия на Районен съд Смолян
Адвокати 
Адвокати
Съдебен район Смолян
Нотариуси 
Списък на нотариуси от гр. Смолян
Анкета 
Допитване до граждани и адвокати
гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 60450, факс: 0301/ 60453  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР